นักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สถานะซ้ำซ้อนรายสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประมวลผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลอ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จากระบบฐานข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการ โดยการตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก พบว่า ข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่งมีรายชื่อของนักเรียนรายเดียวกันซ้ำซ้อนในหลายสถานศึกษา และหลายสังกัด ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/สถานศึกษา ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เพื่อสรุปประมวลผลต่อไป

# สังกัด ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 106 106 53 53
100%
2 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 230 230 223 7
100%
3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 15 15 11 4
100%
4 สพป.พิษณุโลก เขต 1 43 43 26 17
100%
5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 8 8 7 1
100%
6 สพป.พิษณุโลก เขต 3 37 37 25 12
100%
7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 28 28 16 12
100%
8 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 214 214 83 131
100%
9 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 2 2 2 0
100%
10 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 7 7 1 6
100%
11 สพป.พิษณุโลก เขต 2 14 14 8 6
100%
รวมทั้งหมด 704 704 455 249
100%