นักเรียนซ้ำซ้อน(Public)

สถานะซ้ำซ้อนรายสถานศึกษา

# สังกัด สถานศึกษา ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง 1 1 0 1
100%
2 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนครไทย 1 1 0 1
100%
3 ท้องถิ่น รร.เทศบาลพิรามอุทิศ 2 2 0 2
100%
4 ท้องถิ่น รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 9 9 4 5
100%
5 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 3 3 0 3
100%
6 ท้องถิ่น รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข 2 2 1 1
100%
7 ท้องถิ่น รร.เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 5 5 3 2
100%
8 ท้องถิ่น รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 4 4 3 1
100%
9 ท้องถิ่น รร.เทศบาล 5 วัดพันปี 5 5 5 0
100%
10 ท้องถิ่น รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ 2 2 2 0
100%
11 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง 1 1 1 0
100%
12 ท้องถิ่น รร.เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร 6 6 4 2
100%
13 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 8 8 6 2
100%
14 ท้องถิ่น รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 10 10 7 3
100%
15 ท้องถิ่น รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 9 9 9 0
100%
16 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) 2 2 0 2
100%
17 ท้องถิ่น รร.เทศบาล 3 วัดท่ามะปราง 11 11 6 5
100%
รวมทั้งหมด 81 81 51 30
100%