นักเรียนซ้ำซ้อน(Public)

สถานะซ้ำซ้อนรายสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประมวลผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลอ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จากระบบฐานข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการ โดยการตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก พบว่า ข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่งมีรายชื่อของนักเรียนรายเดียวกันซ้ำซ้อนในหลายสถานศึกษา และหลายสังกัด ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/สถานศึกษา ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เพื่อสรุปประมวลผลต่อไป

# สังกัด ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 45 45 34 11
100%
2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 307 307 288 19
100%
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 60 60 36 24
100%
4 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 14 14 14 0
100%
5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 81 81 51 30
100%
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 44 44 25 19
100%
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 273 267 129 138
98%
8 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 517 489 204 285
95%
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 59 45 23 22
76%
10 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. 12 8 7 1
67%
รวมทั้งหมด 1,412 1,360 811 549
96%