นักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สถานะซ้ำซ้อนรายสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประมวลผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลอ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จากระบบฐานข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการ โดยการตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก พบว่า ข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่งมีรายชื่อของนักเรียนรายเดียวกันซ้ำซ้อนในหลายสถานศึกษา และหลายสังกัด ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/สถานศึกษา ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เพื่อสรุปประมวลผลต่อไป

# สังกัด ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 44 44 25 19
100%
2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 45 45 34 11
100%
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 60 51 29 22
85%
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 273 185 76 109
68%
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 59 37 19 18
63%
6 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 517 155 98 57
30%
7 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 307 0 0 0
0%
8 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 14 0 0 0
0%
9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 81 0 0 0
0%
10 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. 12 0 0 0
0%
รวมทั้งหมด 1,412 517 281 236
37%